Kalendarium

Poniedziałek, 2021-04-19

Imieniny: Alfa, Leonii

Statystyki

 • Odwiedziny: 740020
 • Do końca roku: 256 dni
 • Do wakacji: 67 dni
Jesteś tutaj: Start / Biblioteka

Biblioteka

 

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej:

Poniedziałek - piątek: 8:00 - 14:00
 
mgr Dorota Pliszka
 
Biblioteka

Artykuły

Pasowanie na czytelnika

2021-02-05
Powiększ zdjęcie
Tegoroczni pierwszoklasiści znają już wszystkie literki, więc mogą korzystać z biblioteki. 5 lutego spotkali się w szkolnej bibliotece i dowiedzieli się jak dbać o książki i dlaczego warto czytać. Były zagadki, słodkie nagrody, a każde dziecko dostało zakładki do książek. Na koniec świeżo upieczeni czytelnicy wypożyczyli książeczki ze szkolnej biblioteczki.
Czytaj więcej o: Pasowanie na czytelnika

Konkurs o czystym powietrzu i kolejny Kartka świąteczna

2020-11-19

Konkurs plastyczny i fotograficzny

2020-11-10

Galeria Twórczości Plastycznej Młodych

działająca w Młodzieżowym Domu Kultury „Śródmieście“ we Wrocławiu

ogłasza V ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży:

„Spójrz Okiem artysty – Frida Kahlo“

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Wiek uczestników: od 10 do 25 lat (nie przyjmujemy prac zbiorowych)

2. Proponowane formy wypowiedzi artystycznej: malarstwo, rysunek grafika, grafika komputerowa, collage, fotografia, relief, rzeźba, szkło, ceramika,, techniki własne itp

Format: dowolny, ale nie przekraczający wymiarów 50 X 70 cm, dla rzeźby format nie przekraczający 30 X 30 X 30 cm

4. Prace powinny być opisane czytelnie (drukiem) na odwrociu: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna artystycznego, adres pocztowy, email i numer telefonu szkoły lub placówki oświatowej oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 1997 rok Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.) – tekst oświadczenia w załączeniu

5. Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej od szkoły lub placówki oświatowej w wysokości 20 zł na niżej podane konto:

MILENIUM BANK/WROCŁAW: 24116022020000000283533312

NAZWA: RADA RODZICÓW MDK „ŚRÓDMIEŚCIE“ – WROCŁAW

TYTUŁ WPŁATY: KONKURS PLASTYCZNY „OKIEM ARTYSTY“

Kopię dowodu wpłaty należy przedstawić wraz z pracami.

6. Szkoła, placówkazakwalifikowana do wystawy otrzyma od organizatorów dyplom za udział w wystawie pokonkursowej i promocję sztuki dziecięcej - realizację pięknej idei wychowania przez sztukę i dla sztuki.

7. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu.

8. Prace prosimy nadsyłać w terminie do 15. 01. 2021 r. na adres: MDK „Śródmieście“, 50 – 208 Wrocław, ul. Dubois 5., tel. (71) 798 67 44; email: sekretariat@mdksr.wroc.pl

O terminie wernisażu (przewidywanym na 24. 02. 2021r., godz. 12.00) i wynikach konkursu powiadomimy na naszej stronie internetowej: www.mdksrodmiescie.wroc.pl .

Życzymy sukcesów artystycznych i radości tworzenia!

 

opiekunki Galerii                                                                                               dyrektor MDK „Śródmieście“

art. plast. Ewa Klara Kołakowska                                                                        mgr Ksztysztof Słupianek

art. plast. Anna Szuleszko

 

Kilka uwag o konkursie od organizatorów:

 

„Maluję moją własną rzeczywistość. Jedyną rzeczą, jakiej jestem pewna, jest potrzeba malowania.
A maluję bez żadnego namysłu, wszystko co przemyka przez moją głowę“
Frida Kahlo

 

 Już po raz piąty pragniemy ujrzeć co przemyka przez Wasze głowy, zapraszając Was do spojrzenia okiem artysty. Tym razem wyruszamy na spotkanie z niezwykłą artystką,
wyjątkową, barwną kobietą, intrygującą meksykańską malarką

FRIDĄ KAHLO.

 Doświadczenia życiowe artystki bardzo mocno wpłynęły na jej twórczość. Charakterystyczną tematyką malarskich prac było cierpienie i ból fizyczny, towarzyszące jej przez całe, niedługie życie. Wnikliwa obserwatorka własnej duszy zasłynęła licznymi autoportretami, pełnymi osobistej symboliki, w których przeżycia, myśli, lęki potrafiła oddać w sposób sugestywny i z wirtuozerską malarską precyzją. W obrazach Fridy Kahlo jest wiele nawiązań i elementów inspirowanych rdzenną kulturą meksykańską. Artystka łączyła w swych intymnych, malarskich opowieściach elementy kultury, religii i tradycji meksykańskiej z motywami surrealistycznymi.
 Zainspirowani twórczością Fridy, wyruszcie do głębi własnych dusz, aby wydobyć to co Was cieszy, boli, nurtuje...a poprzez swoją plastyczną wypowiedź chcecie nam przekazać.

Spójrzcie własnym okiem, okiem artysty!

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych mojego dziecka (imię,
nazwisko, wiek)……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

dla potrzeb promocyjnych konkursu i wystawy (nazwa konkursu)…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

podpis rodzica/prawnego opiekuna…………………………………………………………………….      

 

Czytaj więcej o: Konkurs plastyczny i fotograficzny

Konkurs fotograficzny Pamiętamy

2020-11-10

Regulamin konkursu po d tym linkiem:

https://drive.google.com/file/d/15jcV5Ud7EhWPFZv8dIIkm41zpD_0LIuH/view?usp=sharing

Czytaj więcej o: Konkurs fotograficzny Pamiętamy

Konkurs Biblioteka moich marzeń

2020-11-10

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24

IM. JANA MARCINA SZANCERA

                                                                                                                                                                                             

POWIATOWY KONKURS BIBLIOTECZNO – LITERACKI

„Moja biblioteka”

 

Regulamin

Cele:

 1. Zmobilizowanie uczniów do pracy nad rozwojem i doskonaleniem kompetencji literackich.
 2. Dbanie o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną.
 3. Doskonalenie kompetencji językowych.
 4. Uwrażliwienie na piękno języka ojczystego.
 5. Doskonalenie umiejętności komunikacji.
 6. Rozwijanie zdolności literackich uczniów.
 7. Pobudzenie i rozwijanie wyobraźni uczniów.
 8. Promowanie działalności bibliotek szkolnych oraz czytelnictwa.

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs  przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych Częstochowy i powiatu częstochowskiego w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – klasy 4 - 6.

II kategoria – klasy 7 - 8.

 1. Każda szkoła może zgłosić do konkursu 3 uczniów.
 2. Prace należy przesyłać do dnia 21.12.2020 r. drogą elektroniczną na adres: biblioteka.sp24@wp.pl

Wymagania konkursowe:

1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu pracy literackiej na temat: „Biblioteka moich marzeń”.

2. Prace nie powinny przekraczać 3 stron formatu A4.

3. Wymagana czcionka to Times New Roman 12.

4. Pracę należy zaopatrzyć w metryczkę:

a) imię i nazwisko ucznia,

b) klasa,

c) nazwa i adres szkoły oraz numer telefonu,

d) imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.

5. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę uczestnictwa oraz zgodę.

 

Ocena prac konkursowych

1. Prace oceniać będzie specjalnie powołane jury konkursowe.

2. Jury czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.

3. Decyzja Komisji, co do wyboru najlepszych prac, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

Nagrody  dla laureatów

        1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły 15.01.2021 r.

        2. Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy.

            Nauczyciele – opiekunowie otrzymają podziękowania.

        3. Nagrody i dyplomy zostaną dostarczone laureatom do macierzystych szkół.

 

 

 

 

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach wynikających z Regulaminu Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. Zm.) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. poz. 1000).

 

 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

 

 

Organizator                                                                      Dyrektor szkoły

mgr Anna Romianowska                                                                                  mgr Joanna Zasępa

 

 

 

 

 

                                             

       
   
 
     

 

 

KARTA ZŁOSZENIA UCZESTNIKA DO

POWIATOWEGO KONKURSU BIBLIOTECZNO -  LITERACKIEGO

„BIBLIOTEKA MOICH MARZEŃ”

 

Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………………

Nazwa, adres i telefon szkoły …………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

Opiekun ucznia (imię, nazwisko, telefon) …………………………………………………………

 

Częstochowa, dn………………………..

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku     ……………………………………………………. w celu organizacji i wzięcia udziału  w
               (imię i nazwisko dziecka/ucznia)

Powiatowym Konkursie Biblioteczno - Literackim „Biblioteka moich marzeń” w okresie listopad - styczeń, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 24 im. Jana   Marcina Szancera w Częstochowie

 1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 2. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach   przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.                                                      

 ……………………………………………………..

                                           (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informuję, że:

 1. 1.       Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 24 im. J. M. Szancera w Częstochowie,  tel: 34 364 34 05 e-mail: sp24@edukacja.czestochowa.pl.
 2. 2.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem e-mail: iodjs@sod.edu.pl lub nr tel.34 362 51 05.
 3. 3.       Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w celu organizacji i wzięcia udziału dziecka/ucznia w VII Powiatowym Konkursie Wiedzy o Książce i Literaturze „Czytam, więc jestem”zgodnie z regulaminem konkursu.
 4. 4.        Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej przez Administratora danych.
 5. 5.        Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 6. 6.        Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
 7. 7.        Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. 8.        Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału dziecka/ucznia w konkursie.                                          

 

Czytaj więcej o: Konkurs Biblioteka moich marzeń

Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich

2020-04-23

23 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich a tak powstaje książka:

Czytaj więcej o: Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich - 23 kwietnia - on line

2020-04-20
Powiększ zdjęcie
Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich - przypadającego 23 kwietnia - zapraszamy wszystkich uczniów do rozwiązywania zagadek związanych z książkami.
 
 
 
 
Czytaj więcej o: Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich - 23 kwietnia - on line

Książka Joanny Matias "Santa Rosa" (bezpłatnie)

2020-04-06
Zachęcamy starszą młodzież do zapoznania się z bezpłtną książką w formie ebooka Santa Rosa autorstwa Joanny Matias.
Jest to opowieść o życzliwości, która zmienia świat.
 
                                                                                                         
 
 
  Więcej informacji o książce: https://polakpotrafi.pl/projekt/santa-rosa
 
 
 
 Książkę w formie pdf można pobrać całkowicie bezpłatnie                            i legalnie tutaj:
 

  #zostańwdomu  #czytaj

 
Czytaj więcej o: Książka Joanny Matias "Santa Rosa" (bezpłatnie)

Konkurs na recenzje książki

2020-04-06
Konkurs czytelniczy Co czytam w domu? - recenzja książki

Konkurs dla uczniów klas IV - VIII 
 
Organizatorzy:
Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 12 w Częstochowie,
 
Cele:
 • Rozwijanie u uczniów zainteresowań czytelniczych;
 • Rozwijanie umiejętności pisanie recenzji;
 • Propagowanie pozytywnych form spędzania czasu w domu.

Zasady konkursu:

 • Przedmiotem konkursu jest napisanie receznji książki czytanej podczas zawieszenia tardycyjnych zajęć z powodu epidemii koronawirusa;
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII i oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych (uczniowie klas: IV - VI i VII - VIII);
 • Praca powinna nie przekroczyć 300 słów, około strony A4;
 • Praca powinna być przesłana w formatach: *.doc, *.docx, *.pdf, *.odt wyłącznie na adresy mailowe nauczycieli bibliotekarzy: p. Dorota Pliszka pliszkad12@gmail.com lub p. Krzysztof Górecki goreckikrz12@gmail.com ;
 • Każda praca powinna zawierać tytuł i autora opisywanej książki oraz imię, nazwisko i klasę uczestnika konkusru;
 • Najlepsze recenzje zostaną nagrodzone;
 • Termin nadsyłania prac - do końca zawieszenia zajęć lekcyjnych - czyli do powrotu do szkoły;
 • Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika warunków niniejszego regulaminu, oraz przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych każdego uczestnika konkursu w celach organizowania konkursu.

Kryterium oceny:

 • Realizacja tematu;
 • Poprawność językowa;
 • Poprawność ortograficzna;

              #zostańwdomu #czytaj

 

Organizatorzy:
 
p. Dorota Pliszka
p. Krzysztof Górecki
 

 

Czytaj więcej o: Konkurs na recenzje książki

Klasa 5b na zajęciach bibliotecznych w Bibliotece Pedagogicznej

2020-01-28
Powiększ zdjęcie

Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe... to temat zajęć bibliotecznych, w których wzięła udział klasa 5b wraz z wychowawczynią panią Aleksandrą Gąsowską. Podczas warsztatów uczniowie aktywnie brali udział w ćwiczeniach i dyskusji na temat: dokuczania innym,agresji i cyberprzemocy  w szkole. Wraz z prowadzącą zajęcia panią Martą Małek sporządzili kontrakt klasowy oraz szukali sposobów na walkę agresją.

Czytaj więcej o: Klasa 5b na zajęciach bibliotecznych w Bibliotece Pedagogicznej