Kalendarium

Czwartek, 2021-10-28

Imieniny: Narcyza, Serafina

Statystyki

 • Odwiedziny: 897803
 • Do końca roku: 64 dni
 • Do wakacji: 239 dni

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Artykuły

Klauzula Covid-19

2020-05-25

Szanowni Państwo,

realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie zwane RODO) informujemy, że w ramach nauki zdalnej

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie,

ul. Warszawska 31, 42-202 Częstochowa, tel. 34 374 07 28,
e-mail: sp12@edukacja.czestochowa.pl

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem
  e-mail: iodedsod.edu.pl lub numerem telefonu 34 362 51 05 wew. 107
 2. Dane osobowe ucznia i jego rodziców będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493), zgodnie z art. 6 lit. e RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji obowiązku nauki.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 3. Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
 5. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej
  z Administratorem danych, w szczególności dostawcom narzędzi wykorzystywanych do kształcenia na odległość: Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej Epodreczniki.pl,
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Czytaj więcej o: Klauzula Covid-19

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

2018-09-10
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Szkole Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie
 

Realizując wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”), poniżej informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych.
 
 
 
Administrator danych osobowych
 
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie.
 
Dane kontaktowe administratora danych
 
 
 
Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:
 
adres do korespondencji: ul. Warszawska 31, 42-202 Częstochowa
 
numer telefonu 34 374 07 28,
 
adres e-mail: sp12@edukacja.czestochowa.pl,
 
Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP /SP12/SkrytkaESP
 
 
 
Inspektor ochrony danych / Zastępca inspektora ochrony danych
 
W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
przez Szkołę Podstawową nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych – Panią Ewą Dziedzielą
w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych – Panią
Justyną Spychą poprzez adres e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14.
 
 
 
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 
W naszej szkole gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych. Celem ich przetwarzania jest w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych. W większości przypadków dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają z ustaw i innych przepisów powszechnie obowiązujących, jakie mają zastosowanie dla jednostek systemu oświaty.
 
 
 
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
 
przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 
umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 
realizacja zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 
prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 
ważny interes publiczny na podstawie prawa unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g).
 
Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa odbywa się na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a).
 
 
 
Odbiorcy danych osobowych
 
Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez szkołę są:
 
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, Biuro Finansów Oświaty, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie, Gmina Miasto Częstochowa, ośrodki pomocy społecznej, organy wymiaru sprawiedliwości
i ścigania, kuratorzy sądowi, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje wspierające rodzinę i system pieczy zastępczej.
 
b)   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratora danych pełnią wsparcie administracyjne, w szczególności Vulcan
Sp.z o.o., Urząd Miasta Częstochowy.
 
 
 
Okres przechowywania danych
 
Dane osobowe są przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie do celów archiwalnych, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
 
 
 
Prawa osób, których dane dotyczą
 
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 
prawo do przenoszenia danych;
 
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 
prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia Urzędu 606-950-000, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
 
Nie wszystkie powyższe żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających
do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa
do usunięcia danych.
 
Obowiązek oraz dobrowolność podania danych osobowych
 
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa lub zawarta między stronami umowa. Odmowa
ich podania uniemożliwia prawidłową realizację celu przetwarzania danych osobowych.
 
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Odmowa ich podania nie powoduje negatywnych konsekwencji.
 
 
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 
Administrator danych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie
 
na  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
 
 
Czytaj więcej o: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych