Kalendarium

Poniedziałek, 2021-04-19

Imieniny: Alfa, Leonii

Statystyki

  • Odwiedziny: 740022
  • Do końca roku: 256 dni
  • Do wakacji: 67 dni

Zadania szkoły COVID_19

Artykuły

Szkoła pracuje zdalnie do 25 kwietnia

2021-04-16

Szkoła pracuje zdalnie do 18 kwietnia

2021-04-09

Aneks do organizacji pracy szkoły

2021-03-27
W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 prosimy Państwa o zapoznanie się z aneksem do organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie z dnia 29.03.2021 r.
Czytaj więcej o: Aneks do organizacji pracy szkoły

Organizacja pracy szkoły od 22 marca 2021 r.

2021-03-21

Organizacja pracy Szkoły od 22 marca 2021 r. Szczegóły: TUTAJ

 

Czytaj więcej o: Organizacja pracy szkoły od 22 marca 2021 r.

Organizacja pracy szkoły od 18 stycznia 2021 r.

2021-01-15

Prosimy o zapoznanie się z aneksem organizacji pracy szkoły w czasie pandemii obowiązującym od 18 stycznia 2021 rTUTAJ

Czytaj więcej o: Organizacja pracy szkoły od 18 stycznia 2021 r.

Nasi pedagodzy

2020-11-13

Organizacja pracy Szkoły od 9.11.2020 r.

2020-11-09

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

od 9 listopada do 27 listopada 2020 r.

nauczaniem zdalnym zostają objęci uczniowie klas I-III,

kontynuowane będzie nauczanie zdalne w klasach IV-VIII. 

Uwaga:

Od 09.11.2020 r. w szkole mogą być zorganizowane zajęcia opiekuńcze 
dla uczniów klas I-III, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wnioski z uzasadnieniem o objęcie dziecka opieką świetlicową można składać drogą mailową na adres: sp12@edukacja.czestochowa.pl do 10.11.2020 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji na temat organizacji nauczania zdalnego dla uczniów klas I-III znajduje się TUTAJ

Czytaj więcej o: Organizacja pracy Szkoły od 9.11.2020 r.

Organizacja pracy Szkoły od 26.10.2020 r.

2020-10-24
W związku z wprowadzeniem
od dnia 19 października 2020 r.
strefy czerwonej na terenie miasta Częstochowy

ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA DO BUDYNKU SZKOŁY

wszystkim osobom,
które nie są uczniami lub pracownikami szkoły.
  
SZCZEGÓŁY ORGANIZACJI PRACY
Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego
od 26.10.2020 r. do 8.11.2020 r.

 

NAUKA DLA UCZNIÓW KLAS I-III POZOSTAJE BEZ ZMIAN,
czyli zajęcia odbywają się w szkole zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

 

Klasy IV-VIII

  1. Zajęcia lekcyjne odbywają się online za pośrednictwem oprogramowania TEAMS zgodnie z dotychczasowym tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych.

  2. Lekcje rozpoczynają się zgodnie z rozkładem dzwonków w szkole:

        Nr lekcji

Godzina rozpoczęcia

                     1. 

8:00

                     2.

8:55

                     3. 

9:50

                     4. 

10:45

                      5. 

11:50

                      6. 

12:45

                      7.

13:40

                      8. 

14:35

 

3. Nauczyciel decyduje, jaką część lekcji poświęci na wprowadzenie nowego tematu (maksymalnie 30 minut), a ile czasu uczniowie przeznaczą na samodzielną pracę  (np. na wykonanie jakiegoś ćwiczenia, napisanie czegoś, namalowanie itp.)

4. Nauczyciel pozostaje w połączeniu z uczniami przez cały czas trwania lekcji (odpowiada na pytania, monitoruje pracę uczniów)

5. Uczniowie odsyłają w ustalonym terminie wskazane prace nauczycielowi za pośrednictwem TEAMSów lub w wyjątkowych sytuacjach na służbowy adrese-mailowy nauczyciela (konto Microsoft) – na stronie szkoły znajduje się ich lista. Uczniowie mają do nich dostęp także na TEAMSach w zakładce pliki.

6. Praca uczniów podlega ocenie zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny, z którymi uczniowie i rodzice zostali zapoznani na początku roku szkolnego.
 
7. Ocenie podlega zachowanie uczniów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich uczestnictwo w zajęciach online, punktualność zgłaszania się na zajęcia, przygotowanie do zajęć, systematyczność pracy, zachowanie na zajęciach.
 
8. Zajęcia:
a)      dydaktyczno- wyrównawcze
b)      korekcyjno-kompensacyjne
c)      rewalidacyjne
d)      logopedyczne
odbywają się zgodnie z planem - online (według takich samych zasad jak lekcje przedmiotowe).
 
9. Świetlica szkolna pracuje zgodnie ze stałym harmonogramem dla uczniów klas I-III.
 
10. Żywienie organizowane jest dla uczniów klas I-III według dotychczasowego planu.
 
11. Pedagodzy szkolni pracują zgodnie z dotychczasowymi godzinami swojej pracy.
 
12. Biblioteka szkolna pracuje w dotychczasowym trybie. 
Czytaj więcej o: Organizacja pracy Szkoły od 26.10.2020 r.

Nauczanie zdalne dla uczniów klas IV-VIII od 26.10.2020 r.

2020-10-23

Zasady korzystania z szatni szkolnej Szkoły Podstawowej nr 12 w czasie pandemii

2020-10-03
ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (podwyższona temperatura ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu) oraz gdydomownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych
lub w izolacji.
2. Wprowadza się obowiązek korzystania z szatni od 1 października 2020 r.
3. Obowiązuje zakaz wchodzenia do szkolnej szatni osób trzecich, czyli osób niezatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie.
4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, chorobę zakaźną.
5. Zobowiązuje się wszystkie osoby dorosłe wchodzące do szkoły do bezwzględnego używania środków odkażających ręce. Środek jest udostępniany przez szkołę.
6. Uczniowie z kl. I-III są odprowadzani przez rodzica/opiekuna do wejścia do szatniz zachowaniem rygorów bezpieczeństwa (odległość 1,5 m oraz z zachowaniem zasady
jeden uczeń jeden dorosły).
7. Rodzice przyprowadzający dziecko do placówki nie wchodzą do jej przestrzeni wspólnej. Zatrzymują się przed budynkiem szkoły w wyznaczonym miejscu.
8. W uzasadnionych przypadkach rodzice/opiekunowie wchodzą tylko do miejsc wydzielonych (część przed wejściem do pomieszczenia szatni, w której znajdują się boksy - do kraty), z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa (odległość między osobami 1,5 m, zakryte usta i nos, założone jednorazowe rękawiczki).
9. Osoby nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, zakrycie ust i nosa) nie będą mogły wejść do budynku szkoły. Do przestrzeni wspólnej wchodzi tylko dziecko.
10. Jeśli zachodzi potrzeba pomocy dziecku w przebraniu, pracę tę wykonuje pracownik szkoły, rygorystycznie przestrzegając zasad bezpieczeństwa, używając rękawiczek i osłaniając twarz za pomocą maseczki lub przyłbicy.
11. Każda klasa wchodzi do placówki o ściśle wyznaczonej godzinie i tylko wskazanymwejściem. Na pierwszą godzinę lekcyjną, rozpoczynającą się o godzinie 8 00 , uczniowie przychodzą o wyznaczonych poniżej godzinach:
klasy 7 i 8 godz. 7 45
klasy 6 i 5 godz. 7 50
klasy 4 godz. 7 55
klasy I-III rozpoczynające lekcje na pierwszej zmianie przychodzą o godz. 8 05 .
12. Z szatni do sal uczniowie przemieszczają się prawą klatką schodową znajdującą się po północnej stronie budynku.  Do szatni uczniowie schodzą pod opieką nauczyciela lewą klatką schodową (południowa strona budynku).
13. Każda klasa/grupa uczestnicząca w zajęciach korzysta z wyznaczonego „boksu”.
14. Na terenie szatni pomiędzy przebywającymi w niej osobami obowiązuje dystans odległości nie mniejszy niż 1,5 m.
15. Po wejściu lub wyjściu ucznia pracownik szatni jest zobowiązany do rygorystycznego przestrzegania zasad zawartych w dokumencie „Procedura bezpieczeństwa dotycząca
zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników w placówkach oświatowych na terenie miasta Częstochowy”.
16. O sytuacjach nieprzewidzianych pracownik bezzwłocznie informuje Dyrektora Szkoły.

Czytaj więcej o: Zasady korzystania z szatni szkolnej Szkoły Podstawowej nr 12 w czasie pandemii