Kalendarium

Wtorek, 2021-01-26

Imieniny: Lutosława, Normy

Statystyki

 • Odwiedziny: 675053
 • Do końca roku: 339 dni
 • Do wakacji: 150 dni

Zadania szkoły COVID_19

Artykuły

Zarządzenie

2020-04-02

(-) pieczęć

Szkoły Podstawowej nr 12

im. Bolesława Chrobrego

w Częstochowie

 

Zarządzenie nr 8/2020

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego

w Częstochowie

z dnia  24 marca 2020 r.

w sprawie: organizacji sposobu i trybu realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 12
im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

 

Na podstawie:

 1. Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz. U. 2020 poz. 493),
 2. art. 1, pkt 1, p.pkt 1 i pkt 2 i art.28 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ,
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.410),
 4. art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz.1148
  z późn.zm.),
 5. Statutu Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie,

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza się jako obowiązujący dokument, który określa organizację sposobu i trybu realizacji zadań szkoły 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

                               (-) Olga Łucka

dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 12

im. Bolesława Chrobrego

w Częstochowie

 

 

 

 

Czytaj więcej o: Zarządzenie

załączniki

2020-04-02

załącznik nr 1

Organizacja sposobu i trybu realizacji zadań

Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego  w Częstochowie

Na podstawie:

 1. Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz. U. 2020 poz. 493),
 2. art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz.1148-z późn.zm.)
 3. Statutu  Szkoły Podstawowej nr 12  im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie

 

ustala się, co następuje:

 

 1. Realizacja zadańwokresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. – zwanego innym sposobem kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie odbywa się  za pośrednictwem:

a)     dziennika elektronicznego,

b)     poczty e-mail,

c)      programów i platform umożliwiających podejmowanie działań edukacyjnych,

d)     innych środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznej,

e)      stron internetowych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw oświaty
i wychowania lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

f)       materiałów prezentowanych w  programach publicznej telewizji i radiofonii.

 1. Zajęcia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość realizowane są
  w szczególności:

a)      poprzez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia,

b)      z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem,

c)      przez informowanie rodziców /uczniów klas I-III ; IV-VIII o dostępnych materiałach
i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.

 1. Nadzór nad realizacją tygodniowego zakresu treści nauczania odbywa się poprzez monitorowanie i kontrolę dziennika elektronicznego poszczególnych oddziałów oraz dzienników innych zajęć.
 2. Nauczyciele pracują zgodnie z tygodniowym planem zajęć, przygotowując i przesyłając materiały dla uczniów, wpisują na bieżąco zaplanowany i zrealizowany temat lekcji w dzienniku elektronicznym.
 3. Nauczyciel w tygodniowym zakresie treści nauczania do zrealizowania w  poszczególnych oddziałach  uwzględnia w szczególności:

a)      równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych  dniach tygodnia,

b)      zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

c)      możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

d)      łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

e)      ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

 1. Nauczyciele wspomagający i logopedzi pozostają w stały kontakcie z podopiecznymi uczniami i ich rodzicami, monitorują pracę swoich uczniów.
 2. Pedagodzy szkolni we współpracy z wychowawcami monitorują pracę uczniów i udzielają wychowawcom wsparcia. W ustalonych godzinach pełnią dyżury. Udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom w formie porad, konsultacji i wskazówek wychowawczych oraz uczniom w formie porad i konsultacji.
  1. Wychowawcy świetlicy pełnią dyżury, odpowiadają na pytania dzieci i pomagają w nauce oraz odrobieniu pracy domowej.
  2. Nauczyciele bibliotekarze uzupełniają kartoteki MolNet i zamieszczają informacje bieżące na stronach internetowych szkoły.
  3. Monitorowanie postępów uczniów oraz weryfikacja ich wiedzy i umiejętności odbywa się poprzez:

a)        systematyczne sprawdzanie materiałów przekazywanych przez ucznia nauczycielowi
formie  drogi elektronicznej lub telefonicznej;

b)        na bieżąco podczas pracy on-line z zastosowaniem komunikatorów;

c)        analizę wyników zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów (formy: on-line, inne komunikatory),

d)        informowanie uczniów i ich rodziców o postępach i ocenach poprzez dziennik elektroniczny.

 1. Ocenianie uczniów w czasie ograniczenia funkcjonowania:

1)     Nauczyciele pracują z uczniami zdalnie, korzystając z różnych zasobów. Za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych i materiałów własnych przekazują uczniom notatki, materiały, zagadnienia, prace domowe, informacje zwrotne.

2)     Uczniowie wysyłają wykonane prace na adres służbowego e-maila, rozwiązują testy, quizy, na platformach edukacyjnych, tworzą porfolia w czasie trwania pracy zadanej
do przekazania nauczycielom po powrocie do szkoły oraz wypełniają ćwiczenia, prace
w zeszytach, wykonują rysunki, albumy, itp. do przedstawienia nauczycielom po powrocie do szkoły.

3)     W czasie ograniczonego funkcjonowania nadal obowiązują elementy oceniania kształtującego.

4)     Oceny wpisywane do dziennika elektronicznego są podstawą do klasyfikowania
i promowania.

5)     Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej.

6)     Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do internetu.

7)     Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób –tj. za pomocą sms
lub w wersji papierowej.

8)     Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań za pomocą sms lub w wersji papierowej.

9)     Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.

10)  Prace i aktywność uczniów są oceniane przy zastosowaniu dotychczas obowiązującej skali ocen.

11)  Forma aktywności ucznia, które podlegają ocenie:

 1. testy i quizy w tym na platformach,
 2. ćwiczenia i karty pracy,
 3. wypowiedzi ustne podczas lekcji on-line,
 4. notatki, prace pisemne,
 5. prace plastyczne i techniczne (z uwzględnieniem sprawności manualnych
  i artystycznych),
 6. prezentacje multimedialne i nagrane filmy,
 7. prace w zeszytach przedmiotowych
 8. wypełnione ćwiczenia.

 

12)  Warunki i sposób przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych  i sprawdzających zawarte są w załączniku nr 3.

13)  Warunki i sposób przeprowadzania egzaminów poprawkowych przedstawione są
w załączniku nr 3.

14)  Ocenianiu podlega zachowanie ucznia. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły zarówno podczas nauki w szkole jak i nauki zdalnej.

 1. Informowanie uczniów i rodziców:
 • o postępach w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się w szczególności
  za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz innych środków komunikacji elektronicznej
  i telefonicznej o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w sieci.

12.Realizacja zadań szkoły dokumentowana jest za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz materiałów archiwizowanych  przez nauczycieli.

13.Wskazuje się następujące źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały
w postaci elektronicznej,  z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać:

a)        Centralna komisja Egzaminacyjna i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna,

b)        Publiczna telewizja i radiofonia,

c)        materiały wskazane/udostępnione przez nauczycieli,

d)        platformy edukacyjne wybrane przez nauczycieli (np. Eduelo) i komunikator Discord

 1. Nauczyciele ustalają i podają do wiadomości zainteresowanym godziny konsultacji
  z rodzicem/uczniem.
 2. Ustalono – w związku z innym sposobem kształcenia - z nauczycielami brak potrzeby modyfikacji  szkolnego zestawu programów nauczania.
 3. Nauczyciele zobowiązani są do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych  edukacją wczesnoszkolną, realizujących zajęcia  rewalidacyjne i logopedyczne.
 4. Nadzór pedagogiczny nad kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia sprawują właściwe organy nadzoru pedagogicznego. Nadzorowi podlega w szczególności sposób organizacji kształcenia i stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.
 5. Organ prowadzący wspomaga jednostki systemu oświaty w organizacji kształcenia
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.
 6. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia
  w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz,
  a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).
  1. Dyrektor ustalił następujące zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia. możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu:

potwierdzenie udokumentowanych  zajęć przeprowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach obowiązującego nauczyciela dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć – tabela: liczba zrealizowanych obowiązkowych zajęć / daty realizacji zajęć / wykorzystanie technik i metod kształcenia na odległość (zał.nr 2).

 1. Ustalenia dodatkowe:

1)     Nauczyciele:

a)      nauczyciele publikują lekcje zgodnie z planem zajęć w danym dniu;

b)      nauczyciele przedmiotowcy będą wysyłali za pośrednictwem dziennika elektronicznego tematykę kolejnych zajęć wraz z aktywnościami, które w jej zakresie będą podejmowane przez dzieci w domu dzień wcześniej.

c)      materiały, o których mowa w p.pkt. b będą opisywane wg wzoru:

klasy 4-8; kolejny numer / wiadomości /przedmiot/data/temat; np.           1/język polski/25.03./podmiot i orzeczenie

klasy 1-3; kolejny numer wiadomości/ed. wcz. /data/temat dnia; np.         1/ed. wcz. /25.03./np. Dobry kolega

d)      nauczyciele – zgodnie z w/w punktem 9 – dostępni są na indywidualnych konsultacjach w celu omówienia wątpliwości związanych innym sposobem kształcenia;

2)     Uczniowie

a)      uczniowie w danym dniu (bez rygoru czasowego) powinni otworzyć zajęcia i zrealizować materiał edukacyjny;

b)      uczniowie będą odsyłali wskazane przez nauczycieli prace w ustalonej przez nich formie (np. jako zdjęcia prac) na służbowe adresy e-mailowe nauczycieli znajdujące się na stronie szkoły lub przez dziennik elektroniczny;

c)      uczniowie będą opisywali prace wg wzoru:

klasy 4-8; imię i nazwisko ucznia / kolejny numer wiadomości/przedmiot/data/temat; np. Jan Kowalski/1/język polski/25.03./podmiot i orzeczenie; uczniowie gromadzą swoje prace do wglądu po powrocie do szkoły,

klasy 1-3; imię i nazwisko ucznia/kolejny numer wiadomości/przedmiot/data/temat;
np.         Jan Kowalski/1/ed. wcz. /25.03./ Dobry kolega

d)      w przypadku umówionych zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów obowiązuje godzina ustalona przez nauczyciela przedmiotu;

c)   uczniowie mogą – za zgodą Rodziców – używać urządzeń mobilnych w celu częściowego rozwiązania problemu z dostępnością sprzętu informatycznego w domach rodzinnych (zwłaszcza: w rodzinach wielodzietnych i w przypadkach rodziców pracujących w sposób zdalny);

d)   uczniowie otrzymają  kody do logowania się do platform edukacyjnych od wychowawców (szczegóły przekazuje nauczyciel);

e)   w przypadku wątpliwości - które dotyczą określonych zajęć - prosi się o kontaktowanie
z: nauczycielem przedmiotu następnie z wychowawcą.

 

 

załącznik 2

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego

Nauczyciele z tygodniowym wyprzedzeniem planują pracę z uczniami.
Wypełniają druk oddzielnie dla każdej klasy w folderze -zadania szkoły- na dysku Google.

od 30 marca do 8 kwietnia 2020 r. – termin do 30 marca 2020 r.

klasa

okres

informacja o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły

imię i nazwisko nauczyciela

temat zajęć/ data realizacji

ilość godz. na realizację tematu

wykorzystywana forma pracy (np. poczta el., portal społ. , platforma edukacyjna itp.)

przewidywane formy oceniania(zgodnie ze zmodyfikowanymi zasadami/nie zawsze musi być ocena)

wykorzystywane źródła i materiały

(np. podręczniki, e- podręczniki, ćwiczenia, filmik na youtube, gra, testy itp.)

forma przekazania informacji zwrotnej przez ucznia nauczycielowi (nie każda lekcja musi zakończyć się informacją zwrotną, można zaproponować gromadzenie prac przez uczniów, można ocenić później)

             

 

załącznik nr 3

Na podstawie rozdziału 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.), Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz. U. 2020 poz. 493)oraz Statutu Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego zasady klasyfikowania i promowania uczniów
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania, przedstawiają się następująco:

 

I.Informacje ogólne:

 1. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani do poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych, a wychowawcy oddziałów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania, w terminie i formie określonych w Statucie szkoły §86  i §101.
 2. Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania, zgodnie z warunkami i trybem określonymi w Statucie szkoły §86 i §87.
 3. Nauczyciel ustala roczne oceny klasyfikacyjne w terminie określonym w statucie szkoły .
 4. Uczeń, któremu nauczyciel nie ustalił rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności, ma prawo zdawać egzamin klasyfikacyjny, jeżeli były to usprawiedliwione nieobecności. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na zdawanie przez ucznia tego egzaminu §88 Statutu szkoły.
 5. Uczeń i jego rodzice mają prawo wnosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen Statut szkoły §86 i §87 .
 6. Uczeń, który w wyniku przeprowadzonej klasyfikacji uzyskał niedostateczne roczne oceny klasyfikacyjne z nie więcej niż dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ma prawo zdawać egzamin poprawkowy §104 Statutu szkoły.

 

II. WARUNKI I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓWKLASYFIKACYJNYCH  I SPRAWDZAJĄCYCH

 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia
  na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania w okresie od 1 września 2019 r. do 12 marca 2020 r. i braku uczestnictwa
  w nauczaniu zdalnym od dnia 25 marca 2020 r.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 3. Uczeń, któremu nauczyciel nie ustalił rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności, ma prawo zdawać egzamin klasyfikacyjny, jeżeli były to usprawiedliwione nieobecności. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych, na wniosek rodziców ucznia nieklasyfikowanego Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny w celu ustalenia oceny rocznej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, informatyki, techniki i wychowania fizycznego
  ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Termin (nie później niż przed radą klasyfikacyjną roczną) oraz zakres materiału programowego egzaminu klasyfikacyjnego jest uzgodniony z uczniem i jego rodzicami. Zakres materiału musi być zgodny z podstawą programową a także programem realizowanym przez ucznia.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie: dyrektor – jako przewodniczący
  i nauczyciel danego przedmiotu.
 7. W szczególnych sytuacjach, jaką jest przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego, uczeń może wejść do budynku szkolnego, gdzie przeprowadzony będzie egzamin w warunkach wzmożonej ostrożności:  w zdezynfekowanej odpowiednio dużej sali, tak aby zdający i członkowie komisji znajdowali się w odległości minimum 2 m od siebie. Stolik i krzesła ucznia i komisji egzaminacyjnej muszą być zdezynfekowane i na każdym stoliku powinien się znajdować pojemnik z płynem dezynfekującym.

 

 1. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
 2. W przypadku nasilającej się epidemii COVID 19 dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu on - line przy zachowanym składzie komisji.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego nie później niż w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego, po ustaleniu terminu z dyrektorem szkoły.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji; termin egzaminu klasyfikacyjnego; zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
 5. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 6. W przypadku zastrzeżenia rodziców lub ucznia/słuchacza, co do zgodności z prawem i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej zachowania rodzic lub uczeń na prawo w ciągu dwóch dni od klasyfikacji w formie elektronicznej – e-mailowej zgłosić swoje zastrzeżenia.
 7. Dyrektor sprawdza, czy ocena została wystawione zgodnie z prawem – trybem ustalania oceny,
   a w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych, powołuje komisję do przeprowadzenia  sprawdzianu on-line w celu ustalenia właściwej oceny z zajęć edukacyjnych.
 8. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, co do oceny z zachowania, powołana komisja ustala właściwą ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

 

III.WARUNKI I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

 1. Począwszy od klasy czwartej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, informatyki, techniki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor jako przewodniczący komisji, nauczyciel danego przedmiotu – jako egzaminujący.
 5. W szczególnych sytuacjach, jaką jest przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego, uczeń może wejść do budynku szkolnego, gdzie przeprowadzony będzie egzamin w warunkach wzmożonej ostrożności: w zdezynfekowanej odpowiednio dużej sali, tak aby zdający i członkowie komisji znajdowali się w odległości min. 2 m od siebie. Stolik i krzesła ucznia i komisji egzaminacyjnej muszą być zdezynfekowane i na każdym stoliku powinien się znajdować pojemnik z płynem dezynfekującym.
 6. W przypadku nasilającej się epidemii COVID 19 dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu on-line przy zachowanym składzie komisji.
 7. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności: termin egzaminu poprawkowego; skład komisji, pytania egzaminacyjne; wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę;
 8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego odpowiedziach ustnych; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.
 10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 11. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz wciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem,
  że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania i realizowane są w klasie programowo wyższej.

 

 

Czytaj więcej o: załączniki