Kalendarium

Czwartek, 2021-10-28

Imieniny: Narcyza, Serafina

Statystyki

 • Odwiedziny: 897820
 • Do końca roku: 64 dni
 • Do wakacji: 239 dni

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Strona Internetowa Szkoły Podstawowej nr 12
im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie: http://sp12.edu.czestochowa.pl
 • Data publikacji strony internetowej: 2014-05-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • zamieszczone w postaci załączników informacje są skanami z uwagi
  na charakter publikowanych treści,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono: 2020-09-23
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: 2020-09-23
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja
o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu
w opublikowanych artykułach. Po witrynie można się poruszać za pomocą myszki oraz klawiatury, poprzez użycie klawisza tabulacji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Dyrektor Szkoły
 • e-mail: sp12@edukacja.czestochowa.pl
 • telefon: 34 374 07 28

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu
w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie terminów oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie

 • adres: ul. Warszawska 31; 42-202 Częstochowa
 • e-mail: sp12@edukacja.czestochowa.pl
 • telefon: 34 374 07 28

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek
do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy Warszawskiej, które jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Dwa wejścia boczne od strony boiska szkolnego - dostępne są okazjonalnie, w okresie od 1 kwietnia do 30 września dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach. Do obu wejść bocznych prowadzą niskie schody. Od strony boiska znajduje się wejście do kuchni, do którego również prowadzą niskie schody. W gabinecie dyrektora znajduje się podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół szkoły, korytarze przy salach lekcyjnych, szatnię. Przy wejściu do szkoły informacji udzielają pracownicy obsługi.
 2. W czterokondygnacyjnym budynku szkoły brak jest wind, komunikacja odbywa się tylko schodami; toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 3. Szkoła nie posiada parkingu ani wyznaczonego miejsca postojowego dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem posiadamy miejsca parkingowe, co daje możliwość, po wcześniejszym umówieniu się, rezerwacji miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. Nieoznakowane miejsca do parkowania samochodów położone są poniżej poziomu wejścia do budynku.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.